Breadcrumb-link
 Elcom Elektronica

Elcom Elektronica

 Beheerd door:
 Wij leveren computeronderdelen en elektronica. Goede eerlijke prijzen, snelle levering en verzekerde verzending.

 

* Elcom Elektronica
*
Dampstraat 9
* 6226 GH MAASTRICHT
* T: +31
43-3638874
* of 
Mail ons!

Op werkdagen E-mail binnen 24 uur beantwoord
Ma t/m Vr telefonisch bereikbaar van 10:00 tot 18:00 uur

 

Zoeken in winkel

Winkelrubrieken

Winkelpagina's

  • Algemene Voorwaarde​n
ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met Elcom Computers. Voorts zijn onze
voorwaarden altijd van toepassing op prijslijsten, aanbiedingen, offertes, als op alle overeenkomsten die met u
tot stand komen en op alle (rechts) handelingen ter uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van uw eventuele
algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen worden door Elcom Computers uitdrukkelijk van de hand gewezen.

BETALINGEN:
Elcom Computers hanteert de volgende betalingsmogelijkheden.

Betaling vooruit
U maakt het verschuldigde over aan Elcom vof rekeningnummer: 11.98.05.499 RABO bank,
onder vermelding van uw naam en ordernummer.
Voor betalingen vanuit het buitenland: het IBAN nummer is: NL88RABO0119805499, het BIC nummer van de Rabo bank is: RABONL2U
Elcom Elektronica verstuurd binnen 24 uur uw bestelling zodra uw betaling ons heeft bereikt.
Elcom Elektronica staat garant voor de levering van de goederen die u bij ons besteld. Mochten wij onverwacht een
door u besteld artikel niet kunnen leveren dan wordt het reeds betaalde bedrag per omgaande teruggeboekt. 


OVEREENKOMSTEN, SPECIFICATIE´S EN AANBIEDINGEN:
( met betrekking tot al onze producten)

Alle producten geleverd door Elcom Computers blijven eigendom van Elcom Computers totdat de betaling hiervan
volledig is ontvangen door Elcom Computers. Een aanbieding of offerte bindt Elcom Computers niet. Een
overeenkomst met Elcom Computers komt slechts tot stand indien: uw bestelling door Elcom Computers wordt
aanvaard of als Elcom Computers uw bestelling uitvoert en u de bestelde producten toezend. Elcom
Computers is niet aansprakelijk betreffende afwijkingen in opgaven omtrent getallen, maten, of andere
aanduidingen van producten. Indien het geleverde product niet minstens gelijkwaardig is aan het bestelde
product heeft de afnemer het recht de overeenkomst te verbreken.


PRIJZEN:

Alle prijzen zijn in euro inclusief 19% BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten komen altijd voor rekening
koper mits anders afgesproken met Elcom Computers. Voor verzendkosten gelden de prijzen die door Elcom
Computers op de website, het bestelformulier en de factuur worden kenbaar gemaakt en/of berekend. Al de door
Elcom Computers gehanteerde prijzen zijn in het beginsel vaste prijzen, gebaseerd op de ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst voor Elcom Computers geldende omstandigheden. Het kan desondanks gebeuren dat
sommige prijsbepalende factoren zoals valutakoersen of inkoopprijzen zich wijzigen zodat Elcom Computers
overeenkomstig haar prijzen moet aanpassen.

AFLEVERING:

Elcom Computers levert de producten af op het aan haar opgegeven c.q. overeengekomen adres. Elcom Computers
streeft ernaar om alle bestelde producten voor of op de afgesproken data te leveren. Mocht dit echter ondanks
alle door Elcom Computers gedane moeite niet lukken, dan zullen wij in overleg met u zo spoedig mogelijk een
nieuwe afleveringsdatum vaststellen. Wanneer Elcom Computers niet in staat is om binnen twee weken na
besteldatum af te leveren, bent u gerechtigd om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, d.m.v. een
enkel schriftelijk bericht te ontbinden. In geval van overschrijding van de levering termijn door Elcom Computers
heeft u geen recht op schadevergoeding. Elcom Computers heeft te allen tijde het recht bestellingen in gedeeltes
af te leveren en /of gedeeltes tegen te houden tot de zending compleet is. Bij verzending in gedeeltes zijn alle
kosten voor verzending betreffende in backorder staande producten voor rekening van Elcom Computers. Alle
bestellingen geplaatst bij Elcom Computers worden geverifieerd. Dit om zogenaamde valse bestellingen tot een zo
min mogelijk te beperken. Indien Elcom Computers u desondanks mocht betrappen op het opzettelijk plaatsen van valse bestellingen dan behoud Elcom Computers (derhalve zonder gerechtelijke tussenkomst) zich het recht alle
schade en gemaakte omkosten te verhalen bij de opdrachtgever van de betreffende bestelling. Al uw aan ons
verstrekte persoonlijke gegevens worden door Elcom Computers vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan
derden. Daar Elcom Computers geen voorraad voert zijn wij afhankelijk van de voorraad van de toeleverancier.
Elcom Computers vraagt dan ook met klem om uw begrip als het uitvoeren van uw bestelling langer duurt dan
geplant. Mocht een dergelijke zaak van toepassing zijn op uw bestelling dan ontvangt u van Elcom Computers een
e-mail met de te verwachten levertijd. Als Elcom Computers het bestelde product niet binnen 1 week leveren kan,
dan bent u vrij door middel van een e-mail aan ons, uw opdracht te annuleren.


RISICO:

De door u bestelde producten zijn geheel voor uw rekening en risico vanaf het moment dat zij op het overeengekomen
afleveringsadres zijn afgeleverd. Bestellingen die door Elcom Computers worden verzonden worden door Elcom
Computers verzekerd. Bij retourzendingen aan Elcom Computers dient u de producten degelijk te verpakken en
voldoende te frankeren. Alle schade aan het product opgelopen tijdens het transport. door slechte verpakking is
voor rekening van de afzender en geeft Elcom Computers het recht (zonder gerechtelijke tussenkomst) alle
schades en kosten ten nadele, indien van toepassing, van Elcom Computers op de afzender te verhalen. Niet
voldoende gefrankeerde (retour) zendingen aan Elcom Computers worden zonder beding ongefrankeerd aan u
retour gezonden.

WIJZIGINGEN:

Wijzigingen in de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de product specificaties kunnen slechts schriftelijk
worden overeengekomen. Wanneer een wijziging als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geld deze
wijziging slechts voor de betreffende overeenkomst. tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald. Het voorafgaande
laat onverlet het recht van Elcom Computers om te allen tijde wijziging van en aanvulling op productspecificaties
aan te brengen. Zelfs indien zulke wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst dat
met zich mee zou brengen.


GARANTIE:

Voor alle door Elcom Computers geleverde producten geld een garantie termijn van 1 jaar. Mocht de garantietermijn
van de fabrikant van het product langer zijn dan de door Elcom Computers geboden
garantietermijn, dan blijft de geboden garantie termijn van de fabrikant gehandhaafd. Wanneer een voor garantie
in aanmerking komend product onverhoopt niet meer leverbaar mocht zijn behoud Elcom Computers zich het
recht dit product te vervangen voor een gelijkwaardig product. Terugbetaling van de aankoopprijs van het
product geschiedt alleen als omruilen tegen een gelijkwaardig product niet mogelijk is, of op verzoek van de klant
als de levertijd van het vervangende artikel langer duurt dan twee weken. Eventuele prijsverschillen voorkomend
uit genoemde omruilgarantie worden in overleg Elcom Computers wederzijds vergoed. In het geval dat het
prijsverschil groter is dan Euro 25,- ten nadele van de koper, betaald Elcom Computers desgewenst na overleg,
en retour ontvangst van het product, de koper het volledige aankoopbedrag minus verzendkosten terug.
Voor garantie in aanmerking komende producten dienen altijd voldoende gefrankeerd in de originele verpakking,
compleet met alle bekabeling, software en andere toebehoren te worden aangeboden. Incomplete en
onvoldoende gefrankeerde voor garantie in aanmerking komende producten worden door Elcom Computers niet in
behandeling genomen en ongefrankeerd retour gezonden. Elcom Computers behoud zich het recht (zonder
gerechtelijke tussenkomst) hiervoor Euro 10, - aan administratie kosten in rekening te brengen te voldoen door
de afzender.
Bij constatering van beschadiging of defect van of aan het product voortgekomen uit onzorgvuldig handelen,
foutieve montage, of modificatie van het product en de daartoe behorende software vervalt onherroepelijk alle
door de fabrikant en Elcom Computers geboden garantie.
Door een bestelling te plaatsen bij Elcom Computers. Gaat U akkoord met de algemene voorwaarden en de verzendinformatie, zoals deze op de website van Elcom Computers is beschreven.

K.v.K. Handelsreg. Nr.: NL 0973.42.683.B01